Cathedral Square, Vilnius, Lithuania

vilnius, lithuania

Photo by Vaidotas Miseikis