Gadisar Lake, Jaisalmer, Rajasthan, India

Gadisar Lake, Jaisalmer, Rajasthan, India

Gadisar Lake, Jaisalmer, Rajasthan, India

By