Hitashi Seaside Park – Japan

parc Hitashi Seaside au Japon

Photo by Kota-G.