Kawachi Fuji Gardens, Japan

Kawachi Fuji Gardens, Japan

amazing tunnel in Kawachi Fuji Gardens, Japan.