Palmyra, Syria

Palmyra, Syria

A mirage of the past

By Aristotel Kallis