Path To Cradle Mountain, Tasmania, Australia

place54

Photo by Ben Ashmole