Pushkar’s Holy Lake, Rajasthan, India

Pushkar's Holy Lake, Rajasthan, India

Pushkar’s Holy Lake, Rajasthan, India

By Maira Fridman