Speicherstadt, Hamburg, Germany

 Speicherstadt, Hamburg, Germany

photo by Matthias Haker