Sukhothai Historical Park, Thailand

Sukhothai Historical Park, Thailand

photo by Anek S