Wakhan, Badakhshan, Afganistan

Wakhan, Badakhshan, Afganistan

Wakhan, Badakhshan, Afganistan

By Lorene Flaming