Xóm Tiều, Tra Vinh, Vietnam

Xóm Tiều, Tra Vinh, Vietnam

Xóm Tiều, Tra Vinh, Vietnam

By Bom Bo